CLOSE
道教经典
当前位置:首 页>>道教文化 >> 道教经典
《太上老君外日用妙经》
作者:泰山碧霞祠 浏览次数:10528 时间:2020/8/9


泰山碧霞祠 5月14


简介

经名:《太上老君外日用妙经》,出自《正统道藏·洞神部·本文类》,是一部短经,全文只有141个字。它与另一部经典《太上老君内日用妙经》是相合的,有的时候会把两部经合称叫《日用经》。“日用”两个字是指这部经不离生活日用,不离日常,二六时中不怠。道教日常修持,有内功外行(音héng)之说,这两部经是同时进行修持的,一个辅内、一个辅外。《内日用妙经》,是修炼内丹的方法。《外日用妙经》,指的是积功累行的方法,主要是侧重于个人修持的外行部分。《太上老君外日用妙经》原文敬天地,重日月。
惧国法,依王道,孝父母。
上谦让,下和睦。好事行,恶事止。
成人学,破人断。高知危,满知溢。
静常安,俭常足。慎无忧,忍无辱。
去奢华,务真实。掩人非,扬人德。
行方便,和邻里。亲贤善,远声色。
贫守分,富施惠。行平等,休倚势。
长克己,莫嫉妬。少悭贪,除狡猾。
逢冤解,积人行。许不违,话有信。
念孤寡,济贫困。救危难,积阴德。
行慈惠,休杀生。听忠言,莫欺心。
依此行,可超升。
注解


破人断:当他人疑惑不能决断时,助他解困。


高知危:高以下为基,人以贫下自安。危楼不可久居,危檐不可久立,如积累卵于辘轳,如临深渊而策马。


满知溢:水满自溢,月圆自亏。《尚书•大禹谟》曰:“满招损,谦受益,时乃天道。”


静常安:守静者常安。修身之道惟在一静字。

 

俭常足:知俭者常足。道祖老子视俭为固躬养身之宝。《道德经》说,“俭,故能广。”俭,一者指外在物用少而朴实,一者指内在思虑、挂碍、事务简少。《道德经》说:“少则得,多则惑。圣人抱一以为天下式。”


慎无忧:防微杜渐。慎其小,则无忧。圣人无过,在于常搜小过。凡人平时无忧,忧患到时,如房屋颓塌,就已无力济拔了。


忍无辱:古语说:“曲则全。”时节不当,能忍者是真大丈夫。忍己之过,忍他之过,以大局观事,则终无辱。小忍不能,则终受大辱。

 

长克己:克己之私欲、克己之不道。修行的对象是自己,克己,端身,正行,合道。


积人行:行,音héng。内修功,外积行。积功累行,天曹记薄。萨祖十世积行,文昌帝君十七世累德。修行不离人道,未闻一个无功的祖师。张良、范蠡、关公等,均为功德成神。


许不违:一诺千金。《道德经》说:“轻诺必寡信。”不轻许,许必有兑。

(陈景展道长注)经典荐读回顾经典荐读|信仰道教,可以从《北斗经》开始

经典荐读|以《太上感应篇》为修道门径

经典荐读|《龙门心法》:修心炼性的好教材

经典荐读|《唐太古妙应孙真人福寿论》:福寿自善中而来

经典荐读|如何告别烦恼,道教《清静经》支招

经典荐读|《朝真发愿忏悔文》

经典荐读|《邱祖垂训文》:修道立德之大纲

经典荐读|《求道七步文》

经典荐读|太上老君《说百病》《崇百药》

经典荐读|字字真诠,句句消愆的《三官经》

经典荐读|纯阳吕祖《求心篇》

经典荐读|《吕祖心经》

经典荐读|《碧霞元君护国庇民普济保生妙经》(注音版)

经典荐读 | 《东岳大帝宝训

经典荐读|《文昌帝君阴骘文》(注音+注解白话文)

经典荐读|《关圣帝君觉世真经》